چگونه بسیاری از شما علاقه:

خودخواهی:خودخواهی kamisuna
بی تفاوتی:
عشق:
نفرت:
ذهن:از سطح انیشتین😃
Combativeness:از combativeness deidarushk😗 😗 😗
Afftor سعی بسیار سخت است!!!

شروع تست!