چگونه پسران درک شما ؟

نظرات در dnevu!😃
وجود خواهد داشت تفسیر, وجود خواهد داشت و سایر آزمون های مشابه!😛

مادر فکر می کند شما زیبا دوستان من می گویند شما بهترین هستید. که فکر می کنم در مورد شما بچه ها ؟ نگاهی به آزمون و پیدا کردن!

شروع تست!