ژاپنی نام (برای دختران)+عکس=)

انتخاب یک کلمه و من به شما بگویم ژاپنی خود را با نام. می توانید با استفاده از آن در انیمیشن)))

شروع تست!