کامل شما شمن(ka).

در این آزمون شما را پیدا خواهد کرد خود را shamanic استان است که شما باید بیشترین مشترک!

شروع تست!