Конкурс для тех, кто питонит!

کاپیتان خود را از سفید کننده

این آزمون بر اساس اصل استخاره *ایده مال من است* فقط یک شماره است که به شما نزدیک تر است و پاسخ.. و.... آغاز شده است.
PS. تست با تصاویر!..

شروع تست!