کدام شخصیت از Shaman king از شما دیوانه ؟ (برای دختران)

که خود را парень7😈 🤪 🤫 👍 👎 😳

شروع تست!