کسی از توکیو هتل را مجذوب شما ؟

به طوری که سرنوشت خود را???😃 😃 😃 بیایید پیدا کردن!😉
P. S: نتایج جرم نیست😉
Comentem در اینجا:
http://lianacool.beon.ru/12433-602-moi-novyi-test.zhtml

شروع تست!