کسی از Kuroshitsuji شما اتفاق می افتد ؟

یکی دیگر از بی اهمیت تست ^^
اما من واقعا نیاز *-*
بیا من لطفا فقط و cementite **
من سپاسگزار خواهد بود ^^

ارزش خود را کما در انتظار توت **: ~چو! **~
قسمت دوم در اینجا: 258572
بخش سوم: 270604

شروع تست!