که به شما بگویم شخصیت با ناروتو ؟

من vkurse که چنین
تست و سپس رول...اما!
رفتن من...ناگهان آن چیزی
متفاوت است و اگر شما آن را دوست دارم
انتشار CR در بعد لطفا!

شروع تست!