که به شما بگویم شخصیت های Axis Powers Hetalia?

خوش آمدید این Toeto. و من تست انیمیشن axis powers hetalia. من دیده ام بسیاری از آزمون ها در ناروتو و توجه داشته باشید مرگ و Hetalia – واحد! بازگرداندن این بی عدالتی!
من آرزو می کنم شما دلپذیر گذشت!
P. S. با عرض پوزش برای یک احمق سوال در آزمون T_T
و اگر وجود دارد هیچ کشورهایی است که شما می خواهم و سپس دوباره عذرخواهی می کنم. من در زمان این کشور تنها از انیمیشن...

شروع تست!