Machine Learning Competition for Humans!

که تولد ثابت را به شما آموزش هنر مبارزه و چه چیزی به شما می گویند به دیگر ؟

یک بیت از روابط عمومی.
همه طرفداران دعوت به تولد تعمیر جامعه که در آن شما می توانید سرگرم کننده و کمک من شخصا و همچنین پیدا کردن که جفت خود را از این انیمیشن. Temirovka بسیار سرگرم کننده ترین چیزی که من امیدوارم که شما آن را دوست دارم وجود دارد. من بسیار سپاسگزار خواهد بود تمام خواهد شد که مطابق با درخواست من.
http://loreid.beon.ru/

شروع تست!