که شما سقوط در اعماق روح???(کوچک testik در potterian)

در این masenkaya این testik خواهد شد بسیاری از شخصیت های کتاب های هری پاتر. هشدار تنها آزمون برای دختران, دختران =)) اما من بهانه در پیش من فقط باید زمان کمی پس نتیجه خواهد بود و تنها دو شخصیت 🙂

شروع تست!