Machine Learning Competition for Humans!

که Vongola شما گرفتار (برای دختران)


چمن! چمن! چمن! چمن! چمن! چمن! چمن!
اگر شما را ترک نمی کند کما و یا کفش ورزشی من خواهد بود به جرم!!! من هنوز هم می توانید بنویسید!!!گیاه من یک مقدار زیادی!!!!! http://shikihika.beon.ru/20248-428-kto-iz-vongoljat-tebja-poimaet.zhtml

شروع تست!