که leshat بکارت خود را از Akatsuki

شما می خواهم به می دانم که او برای اولین بار ؟

شروع تست!