Machine Learning Competition for Humans!

یکی از Akatsuki شما خواهد بود ، و او با شما انجام خواهد داد اگر شما موفق اولین وظیفه

شروع تست!