یک افسانه در مورد شما چه هستند شما init?پیدا کردن!

به خوبی یاد ماندن و بیا!

شروع تست!