Machine Learning Competition for Humans!

یک دسته از تصاویر!!!!!!!!!!!!!

چه تصویر شما هستند ؟
در پاسخ به یک دسته از تصاویر!!!!

شروع تست!