•چه بخشی از بدن و یا چه علامت زودیاک خود را?

سلام!
این سوم من است بی معنی است.
به شدت قضاوت نکنید
سعی کردم^^

P. S:تمام ava از آزمون گرفته می شود

شروع تست!