•l چه گل ؟


وجود دارد بسیاری از گل های زیبا در این در این جهان گناهکار.
من 5 تا از زیبا ترین و معروف گل و سعی کنید برای پیدا کردن آنچه در گل شما هستند.

آیا قاضی به شدت ++
اولین بار شما بنویسید آزمون.

نظرات در اینجا: http://lira9e.beon.ru/27483-765-test-l-kakoi-ty-cvetok.zhtml

شروع تست!